ضرورت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی/ نباید منتظر تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب ماند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8584663/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF