ضرورت ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان موادمخدر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8586158/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1