ضرورت تعیین سازوکار‌های دقیق نظارتی برای رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در فرآیند توافقات شهرداری با سازندگان متخلف

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8510170/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81