ضرورت احصاء دقیق مصادیق حقوق عامه و جلوگیری از نقض آن

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8538067/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%A2%D9%86