صدور ۵۰۰ حکم محکومیت درباره سقط جنین در سال گذشته

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8509046/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87