صدور کیفرخواست شهردار و دو عضو شورای شهر یکی از شهر‌های تابعه شهریار

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8613695/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1