صدور پروانه وکالت از طریق درگاه مجوزها ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8538057/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF