صدور پروانه داوری برای ۲۳۰ نفر در تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8668602/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86