صدور ابلاغ سردفتری برای ۸۵۰ نفر/ حدنگاری ۸۸ درصد اراضی کشور

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8692675/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B8%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B8%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1