صبوری و خوش اخلاقی از ویژگی‌های آیت الله رئیسی بود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8748211/%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF