صادرکنندگان توجه داشته باشند: وزارت بازرگانی واقعاً از شما می‌خواهد که نقض‌های مشکوک EAR را افشا کنید – هم مال شما و هم رقبای شماصادرکنندگان توجه داشته باشند: و، بازرگ، واقعاً از شما می‌خواهد که نقض‌های مشکوک EAR را افشا کنید – هم مال شما و هم رقبای شما


منبع: https://www.natlawreview.com/article/exporters-take-note-commerce-department-really-really-wants-you-to-disclose