شهید رئیسی همیشه سفارس می‌کرد که از مردم و خواسته‌های آنان عبور نکنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742021/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF