شهید رئیسی بدون توجه به زخم زبانها مخلصانه خدمت کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8738244/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF