شهروندان نگران Cherokee برای بررسی سفارش بخش 5 TSCA شکایت کردند


لین ال. برگسون به دلیل درک عمیق و گسترده خود از قانون کنترل مواد سمی (TSCA)، قانون فدرال ،ه کش، قارچ کش و جونده کش (FIFRA)، ثبت اتحادیه اروپا، ارزیابی، مجوز و محدودیت مواد شیمیایی، شهرت بین المللی به دست آورده است. REACH) و به خصوص اینکه این برنامه های نظارتی چگونه به نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی صنعتی، زیست شناسی مصنوعی و سایر فناوری های نوظهور دگرگون می شوند. دانش و مشارکت او در فرآیند خط‌مشی به او اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های مشتری محور را توسعه دهد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/ngo-seeks-review-tsca-section-5-order-new-chemical-substance