شفافیت عملکرد وکلای دادگستری در سامانه عدل ایران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8558627/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86