شش ملاحظات کلیدی برای انتقال سوخت های فسیلی موجود، ذخیره سازی و دارایی های تولید برق به استفاده های جدیدشش ملاحظات کلیدی برای انتقال سوخت های فسیلی موجود، ذخیره سازی و دارایی های تولید برق به استفاده های جدید


منبع: https://www.natlawreview.com/article/six-key-considerations-transitioning-existing-fossil-fuel-transport-storage-and