شش استان صدرنشین عدم تعیین تکلیف اعتراض مودیان مالیاتی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8551639/%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C