شرکت در انتخابات حق و وظیفه آحاد ملت است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8645679/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A2%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA