شرایط عفو و تخفیف مجرمان در کمیسیون عفو و بخشش چیست؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8748979/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA