شرایط زندان زنان تهران عادی است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8548394/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA