سه برادر در سرقت از صندوق امانات بانک ملی نقش مستقیم داشتند/ مطالبات مالباختگان پرداخت شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8591199/%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF