سن رشد در قانون چگونه تعیین می‌شود؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8547322/%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF