سند تحول قضائی باید مبتنی بر نیاز‌های مردم باشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8543256/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF