سناتور شومر خواستار تحقیق FDA در مورد محتوای کافئین نوشیدنی انرژی‌زا و تاکتیک‌های بازاریابی PRIME شد.سناتور شومر خواستار تحقیق FDA در مورد محتوای کافئین نوشیدنی انرژی‌زا و تاکتیک‌های بازاریابی PRIME شد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/sen-schumer-calls-fda-investigation-prime-s-energy-drink-caffeine-content-and