سمینار علمی «مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی» برگزار می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8667910/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF