سلب امتیاز سیم‌کارت‌‌های دارای بدهی و بلااستفاده ممنوع شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8747943/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF