سلامت در قوه قضاییه به شدت ارتقاء پیدا کرده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8531440/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA