سفیر انگلیس چه توضیحی درباره وضعیت خبرنگاران در کشورش دارد؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517547/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF