سرنوشت بنگاه‌های معاملات املاک چه می‌شود؟

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8747806/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF