سالیانه ۸۰ هزار زندانی مهارت کسب می‌کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8675315/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF