سالانه ۵۵۰ تا ۷۰۰ پرونده مربوط به قصاص در کشور به صلح ختم می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8554932/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF