ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی در صورت اختلال تا ساعت ۱۸ عصر تمدید می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8515751/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B8-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF