سازمان سنجش فرافکنی نکند/ هیچ داوطلب شبهه‌داری به دانشگاه معرفی نشده

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8517186/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87