ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر یک برگ مجوز هم نداشته است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8662003/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B4-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA