ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8511250/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3