زیارت اربعین تیری است به سوی دشمن که نمی‌تواند این حماسه را ببیند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8539669/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF