زنی که به مقدسات دینی توهین کرده بود بازداشت شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8510937/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF