زندان رجایی شهر به صورت کامل تخلیه و تعطیل شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8512559/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF