زندانیان واجد شرایط افغانستانی به کشور خود منتقل می‌شوند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8650134/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF