زندانیانی که موتورساز شدند + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8658794/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85