زائران عتبات عالیات خرید بلیت را به روز‌های پایانی موکول نکنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8535200/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF