ریاست قوه قضاییه مطلقاً قصد و اراده‌ای برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8742694/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF