رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن اخراج شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8686152/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D9%88%D8%AF