رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در تخلفات انتخاباتی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8672312/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C