رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8583604/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87