رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8663842/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C