رونمایی از قرارداد‌های جدید مشاوران املاک در آذرماه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8603633/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87