روند برگزاری میز‌های خدمت ادامه دارد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8666598/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF