روز موعود جهانی بدون اسرائیل تحقق یافتنی‌تر شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8707890/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA