روزنامه فرهیختگان در گزارش «زیتون نماد فساد» مجرم شناخته نشد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8662088/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF